Latviski English

BBMRI.LV

Latvijas nacionālais biobanku tīkls

Latvijas nacionālais biobanku tīkls - BBMRI.LV

Latvijas Biobanku tīklu veido lielākās biobankas veidojošās institūcijas Latvijā. Šī tīkla mērķis ir nodrošināt resursu pieejamību biomedicīnas pētījumiem Latvijā un veidot zinātniskās sadarbības projektus ar ārvalstīm.

Lielākās biobankas pētījumu specifiskās bioloģisko materiālu kolekcijas veidojošās institūcijas Latvijā

Visas biobankas veidojošās organizācijas Latvijā tiek aicinātas iesaistīties! (bbmri.lv@biomed.lu.lv)

 

Latvijas biobanku tīkla BBMRI.LV darbības plāns

Lai Latvijā esošās biobankas atbilstu BBMRI-ERIC rīcībpolitikai un Eiropas zinātnes telpas prasībām, kā rezultātā tās varētu darboties saskaņoti vietējā līmenī, plānots turpināt jau izveidoto darba grupu darbību trīs jomās: 1) kvalitātes, 2) ētikas un likumdošanas un 3) informācijas tehnoloģijās. Šo grupu darbība nodrošinās informācijas apriti, attīstību un jaunu mērķu izvirzīšanu, kas vērsti uz atbilstību starptautiskiem standartiem un labajām praksēm, kā arī palīdzēs sadarboties vietējā līmenī.

Kvalitātes vadības darba grupas darbība

Mērķis – apzināt Latvijā esošo bioloģisko resursu kolekciju un to saistīto informācijas datu ieguves un aprites procesus, kā arī izstrādāt un īstenot darba plānu, kas vērsts uz Eiropas pētniecības telpai atbilstošu un konkurētspējīgu biomateriālu un datu ieguves, uzraudzības un apstrādes sistēmu.

Uzdevumi:

  • Aktīvi līdzdarboties BBMRI-ERIC Quality Management darba grupā un īstenot tās pieredzi Latvijas biokolekcijās.

Regulāri apmeklēt tiešsaistes seminārus (webinars); piedalīties aktivitātēs, kas vērstas uz starptautisko kvalitātes standartu izstrādi, paškontroles pārskatu izpildi, ārējo auditu darbībām; līdzdarboties paraugu kvalitātes nodrošināšanas izpētē un citās darbībās.

  • Apzināt esošās kvalitātes vadības sistēmas Latvijā un esošos bioresursu pārvaldības standartus (ISO, WHO/IARC vadlīnijas, OECD vadlīnijas, CEN standarti, u.c.), izvirzīt un īstenot plānu kvalitātes vadības uzlabošanai.

Izvērtēt iespēju ieviest ISO 9001 sertifikāciju Latvijas biobankās, apzināt pieejamos resursus sertifikācijas veikšanai un sastādīt šī procesa norises plānu. Apzināt iespējas iesaistīties nacionālās standartizācijas tehnisko komiteju darbībā uz biobankām attiecināmajās nozarēs (ISO 9001, ISO 15189, ISO/IEC 17025, CEN/TC 16835 un ISO 20387).

Ētikas un likumdošanas darba grupas darbība

Mērķis – apzināt Latvijas ētikas jomas un likumdošanas stāvokli attiecībā uz biomateriāla un saistīto informācijas datu ieguvi, apriti un izpēti. Izvirzīt un realizēt ētikas un likumdošanas uzlabošanas plānu, kas atbilstu Eiropas zinātniskās telpas prasībām.

Uzdevumi:

  • Aktīvi iesaistīties BBMRI-ERIC ELSI (ethical, legal and social implications) darba grupā un īstenot iegūto pieredzi Latvijas biobankās.

Līdzdarboties jautājumu risināšanā, kas saistīta ar biobanku darbības finansiālo aspektu nodrošināšanu no bioloģisko materiālu aprites; Eiropas datu regulas ieviešanas saistīto jautājumu risināšana dažādu valstu kontekstos un ētisko konsultāciju sniegšanu.

  • Risināt ētiskos jautājumus, kas saistīti ar biobanku veidošanas un bioloģisko resursu izpētes jautājumiem.

Celt zinātnieku, ārstu un vispārējās sabiedrības informētību par līdzdalību pētījumos, ētiskās prasības, kas jāievēro pētniecības gaitā, pētījuma dalībnieku tiesībām un pamatbrīvībām, kas jāņem vērā veicot pētījumus.

  • Apzināt Latvijas likumdošanas aktos atrunātos bioloģisko materiālu ieguves un izpētes jautājumus, nepieciešamības gadījumā aktīvi līdzdarboties jaunu ētisko un likumisko aktu izstrādē un realizācijā.

Sagatavot normatīvā dokumenta likumprojektu par bioloģiskā materiāla ievākšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izmantošanu pētījumos (Biobanku likumu). Veikt iestrādnes Ministru kabineta (turpmāk – MK)  noteikumu sagatavošanā, kas būtu saistīti ar šī likuma realizāciju. Virzīt šo likumprojektu izskatīšanai un tālākai izvērtēšanai atbildīgajās iestādēs.

Informācijas tehnoloģiju un datu bāzu darba grupas darbība

Mērķisizpētīt Latvijas biobankās lietotās datu uzglabāšanas un aprites informāciju tehnoloģijas sistēmas, izstrādāt un īstenot šo sistēmu maiņas, uzlabošanas un savstarpējās mijiedarbības aktivitātes, kas vērstas uz datu salāgošanu ar citām Eiropas biobankām.

Uzdevumi:

  • Izstrādāt un īstenot BBMRI-ERIC atbalstīto IT sistēmu un datu bāzu pielietošanu Latvijas biobanku vajadzībām.

Līdzdarboties BBMRI-ERIC IT darba grupas tiešsaistes semināros (webinars) un iegūto informāciju realizēt Latvijas biobanku IT sistēmu uzlabošanai; izpētīt iespējas pielāgot datu nomenklatūras un salāgošanas principus Latvijas biobankās.

  • Izvērtēt Latvijā lietoto datu bāzu informācijas datu salāgošanu ar citu BBMRI-ERIC datu bāzu informācijas sistēmām un veikt darbības, kas vērstas uz Latvijas biobanku harmonizāciju ar citām BBMRI-ERIC dalībvalstu datu bāzēm.

Izpētīt Latvijas biobankās lietoto datu apstrādes sistēmu salāgošanu un datu pārneses iespējas; paplašināt šo izpēti apzinot nacionālo biobanku datu salāgošanu ar medicīniskajā dokumentācijā fiksētajiem datiem, kas iegūti no valsts datubāzēm un reģistriem, kā arī ar datu apstrādes un uzglabāšanas veidiem citās Eiropas biobankās

Visas biobankas veidojošās organizācijas Latvijā tiek aicinātas iesaistīties!

Kontakti

BBMRI-ERIC Nacionālais Mezgls Latvijā

Latvijas Biomedciīnas Pētījumu un Studiju centrs

Pasta adrese: Rātsupītes iela 1 k1., Rīga, LV-1067, Latvija

Tālrunis: (371) 67 473 083

E-pasts: bbmri.lv@biomed.lu.lv